8 Cheyenne Socializing at 2 weeks

Otterhound puppies Hunter’s C Litter 8 Cheyenne 2 weeks Socializing